fbpx
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
DEELNAME

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Watersley Events B.V. te organiseren sportevenement: Holy Hill Run.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Watersley Events BV) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
ARTIKEL 2: DEELNAME
Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement:
2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2. Nadat het inschrijfgeld is voldaan is er geen mogelijkheid meer tot restitutie.
2.3. Deelname aan het Evenement en toegang tot de verzorgingsposten op het parcours is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Je bent verplicht het startnummer goed zichtbaar te dragen.
2.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen.
2.5 De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.
2.6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
2.7. Het deelnamebewijs is strikt persoonlijk en mag niet zonder kennisgeving aan de Organisator worden overgedragen aan derden. Het deelnamebewijs kan enkel via de gestelde richtlijnen op de website van de Organisator(www.holyhillrun.nl) worden overgedragen aan iemand anders.
2.8. De deelnemer dient op de dag van het evenement de minimumleeftijd van 8 jaar te hebben bereikt om deel te nemen aan de ‘Family Wave’. Bij deelname aan de “Family Wave” zijn de ouders/begeleiders(18+) verantwoordelijk voor het kind waarmee ze zich hebben ingeschreven. Voor deelname aan de ‘reguliere’ waves (alle andere startgroepen dan de ‘family wave’)  is een minimumleeftijd van 14 jaar vereist.
2.9. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de
deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten.
ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.
Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen /zaken. Tenzij deze schade het directe gevolg is van de aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. Deelnemer dient afdoende verzekert te zijn tegen het risico van schade die hij of nabestaande mochten lijden ten gevolgen van het overlijden, letsel of ziekte veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
3.4. Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer verklaar zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.7. Deelnemer respecteert overige deelnemers, gebruikers van het parcours, medewerkers van de Organisatie, vrijwilligers en bewoners langs het parcours.
De deelnemer heeft respect voor natuur en milieu en deponeert afval in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
3.8. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van Holy Hill Run. Deze deelnemer is tevens uitgesloten van deelname aan een andere editie van de Holy Hill Run.
3.9. Leveranciers en toeleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, hoe ook genaamd.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT
4.1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van beelden in (reclame) uitingen van of vanwege derden.
4.2. De Deelnemer mag de foto’s, beeldmateriaal en dergelijke die genomen zijn tijdens het Evenement niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Tenzij anders bepaald door de Organisator.
ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS
De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
ARTIKEL 6: CONSUMPTIEBONNEN
Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering en horeca conform de prijslijst.
ARTIKEL 7: PROMOTIE EN ACTIVATIE
Het is niet toegestaan zonder directe toestemming van de Organisator en/of het Evenement, promotionele activiteiten tijdens/voor/na het Evenement te organiseren. Er zal gedurende de gehele week voorafgaand aan het Evenement, tijdens het Evenement en de gehele week na het Evenement op worden toegezien dat er geen borden, banners, flyers, posters, sampleteams etc. op en rondom het Evenement en/of terreinen/routes zullen worden geplaatst. Neem voor meer informatie hiervoor contact met ons op. Bij constatering volgt directe verwijdering plus een boete en zullen de schoonmaakkosten en andere schade op de desbetreffende organisatie/persoon worden verhaald. Toestemming tot het uitvoeren van promotionele- en/of activatie doeleinden kan worden aangevraagd middels een verzoek in te dienen bij info@holyhillrun.nl waarna de Organisator en/of het Evenement hierop zijn/haar toestemming per email kenbaar zal maken. Deze bevestiging dient door de uitvoerende organisatie/persoon mee te worden genomen naar het Evenement om deze aan te tonen wanneer hier door de Organisatie en/of samenwerkende partijen om wordt gevraagd.
Deelnemer verklaart:
 Kennis te hebben genomen van het (gedrags-)reglement en zich daaraan te houden.
 Ermee in te stemmen dat zijn/haar personalia in voorkomende gevallen aan Justitie wordt
overhandigd.
 Deel te nemen aan de Holy Hill Run op eigen risico.
 Voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond te zijn.
 Toestemming van zijn ouders/verzorgers te hebben als deze jonger is dan 18 jaar.

ARTIKEL 8: BEZOEK EVENEMENT

8.1 Het is niet toegestaan zaken mee te nemen als: drank, blik en glaswerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen zoals paraplu’s met scherpe punten en verboden middelen. Ook dieren zijn verboden op het terrein.
8.2 Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)-drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.
8.3 Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
8.4 Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
8.5 Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht zich te houden aan de huisregels en aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en/of andere partijen betrokken bij het evenement.
8.6 Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Bij twijfel wordt gevraagd naar een (geldig) legitimatiebewijs welke u te allen tijde dient te kunnen tonen.
8.7 Overtreding van de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben.
8.8 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of goederen van bezoeker alsmede voor diefstallen en vermissing.
8.9 In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
9.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede deelname aan het Evenement en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de ten aanzien van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en deelname aan het Evenement, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Zuid-Nederland .